Klauzula informacyjna dla współpracowników, klientów, kontrahentów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (_RODO_) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bzomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Pcimiu 1, 32-432 Pcim, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000481806, NIP 6812056608, REGON 12298055000000 (Józef Bzowski);
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) wykonania umowy, b) dokonania rozliczeń finansowych oraz c) w celach marketingowych.
3. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych będzie odpowiednio:
a) niezbędność do wykonania zawartej umowy,
b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego prawnego ciążącego na Administratorze - art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
c) prawnie uzasadniony interes - w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panem/Panią a Administratorem;
d) Pana/Pani zgoda - w przypadku orzetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Panem/Panią a Administratorem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
b) podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) np. podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, biuro rachunkowe;
c) inni odbiorcy danych, np. kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Panem/Panią a Administratorem, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. Dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnie Pan/Pani zgodę.
7. Ma Pan/Pani prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania swoich danych)
c) usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.,
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu wykonania swoich praw, proszę skierować żądanie pod adres e-mail: daneosobowe@bzomex.com.pl
8. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

NASZ POLSKI DETAL
JÓZEF BZOWSKI
32-431 STRÓŻA 516
NIP: 681-000-02-07
tel. 12 271-21-48

Home | Poznaj nas | Promocje | Współpraca | Kontakt | Polityka Prywatności | Wiadomości

© Nasz Polski Detal Józef Bzowski